Bofællesskab

 

Center for Unges bofællesskab kan i mange tilfælde være et godt redskab, når en sagsbehandler arbejder på at hjælpe en ung flygtning til integrations- og uddannelsesmæssig fremgang.

Mange flygtninge har ofte vanskeligheder som følge af social isolation, psykiske kriser, manglende relationer og overblik. Det kan ofte afhjælpes med støtte og omsorg.

Disse forhold kan mange gange afhjælpes ved en boligplacering i vores bofællesskab.

målsætning for arbejdet med unge uledsagede flygtninge

Formålet med kontaktpersonstøtte og anbringelse i bofællesskab hos Center for Unge er, at den unge øger sine forudsætninger på det sproglige, skolemæssige, uddannelsesmæssige, samfundsmæssige, sociale, kulturelle, personlige og helbredsmæssige område samt opnår praktiske færdigheder, således at pågældendes muligheder forbedres for at indgå som en aktivt ydende og nydende medborger i det danske samfund.

Ovenstående forudsætninger er konkretiseret og beskrevet nærmere, og beskrivelsen kan om ønskes fremsendes.

Indhold

Center for Unges bofællesskab fungerer på den måde, at den unge lejer sig ind på eget værelse med adgang til fælles køkken, bad og opholdsrum i Center for Unges hus i Slesvigsgade i Viborg. Her får vedkommende mulighed for at indgå i en dagligdag med de øvrige beboere – en dagligdag, som vore medarbejdere støtter tæt op omkring, med individuelle systematiske vejledningssamtaler, tæt opfølgning, omsorg, gruppeaktiviteter i form af fællespisning, husmøder, medborgerskabsaktiviteter og andre integrationsfremmende aktiviteter.

Målgruppe

Bofællesskabets målgruppe er unge uledsagede flygtninge i alderen 15-23 år, der ikke har vold som udtryksform eller misbrugsproblemer, og som vurderes at kunne indgå i en gruppe med andre unge uledsagede flygtninge uden behov for fast nattevagt.

Pakketilbud

Vi har beskrevet vore tilbud om ophold i bofællesskab og kontaktpersonsstøtte i øvrigt i forskellige pakketilbud, hvor støtten gradueres i takt med den unges udvikling af færdigheder. Ring eller skriv for nærmere oplysninger om indholdet i pakketilbuddene.

Faglig udgangspunkt

Vi har siden november 2000 modtaget unge uledsagede flygtninge i bofællesskabstilbud og arbejdet med udgangspunkt i vore erfaringer og den svenske psykologiprofessor Marie Hessle, der har mange års arbejdserfaring med unge flygtninge og deres familier, og skrevet en afhandling om unge uledsagede flygtninge.

I forhold til de unges liv her i Danmark opererer vi med to faser:

 • Etableringsfasen, ved ankomsten er de unge stressede,  forvirrede og i krise, der sker i begrænset læring inden de får overblik og falder til ro. Her skal vi som voksne give tid, og afpasse kravene til den stress de unge oplever, så de efterfølgende, når der er faldet ro over dem, kan få et begyndende overblik over de omgivende strukturer.
 • Socialiseringsfasen, når de unge er faldet til, har opnået tryghed og har fået overblik over de nye strukturer kan lærings og integrationsprocessen gå i gang med udbytte for den unge. Her kan der registreres udvikling og fremskridt i den unges sociale og faglige færdigheder.

Visitation

Indskrivning sker efter forudgående visitation.

Center for Unge skal vurdere, at den unge passer ind i den gruppe af unge, der allerede bor i bofællesskabet, og at den unge kan indgå i et socialt fællesskab, uden døgndækning.

Den unge skal ved optagelsen være i gang med eller have konkrete planer om enten skolegang, uddannelse eller praktik, og indstillet på at tage del i vore lærende aktiviteter.

Pædagogisk tilgang

Vi modtager de unge med en individuel tilpasset støtte, og som unge, der skal tilegne sig forudsætninger for at nå deres drømme om uddannelse, arbejde bolig, familie mm. Vores udgangspunkt ved modtagelsen og den første tid af opholdet er således ikke, at de er traumatiserede, tidligt skadede eller har andre forud definerede problemstillinger. Vi tænker at gruppen af unge uledsagede flygtninge ud fra en socialfaglig vurdering kan opdeles i:

 1. Flygter fra krig og forfølgelse.
 2. Flygter fra mishandling hos deres egen familie.  
 3. Dem der søger et bedre liv i Vesten.

Udfordringen i forhold til en individuel tilpasset støtte er, at vi som udgangspunkt ved modtagelsen ikke ved hvilken af ovenstående gruppe de unge falder ind under.

Pædagogisk tager vi afsæt i en situationsbestemt individuel tilgang der:

 • Er baseret på omsorg, dialog, læring og vejledning med afsæt i de unges hverdag.
 • Så vidt muligt bygger på en magt fri relation.
 • Er iagttagende og analyserende.
 • Tager afsæt i hverdagssituationer som læringsforum og relations opbygning.
 • Indeholder samtaler hvor de fortæller om deres baggrund, traditioner og erfaringer.
 • Prioriterer opbygning af relation og etablering af en base hvor der kan hentes tryghed og støtte.
 • Bibringer de unge færdigheder hvor den indlærte ydre styring over tid ændres til en dominerende indre styring.
 • Stiller relevante individuelt tilpassede krav svarende til de unges udviklingsfase så der sikres en passende balance mellem tryghed og udfordring for den enkelte.
 • Udtrykker en forventning om at de aktivt arbejder med deres egen integrationsproces og i den sammenhæng tager del i de læringsaktiviteter vi tilbyder.