Kontaktpersonstøtte

Målsætning

Formålet med kontaktpersonstøtten er, at den unge øger sine forudsætninger sprogligt, skole- uddannelses- samfunds- og helbredsmæssigt, socialt, kulturelt, personligt og praktisk, således at vedkommende sættes i stand til at begå sig og klare en selvstændig tilværelse som aktivt ydende og nydende medborger i det danske samfund.

"Modelfoto"

To faser i arbejdet

Overordnet opererer vi med to faser i arbejdet med unge. Etableringsfasen hvor de er stressede, forvirrede og i krise. Der sker begrænset læring inden de får overblik og falder til ro. Når den unge er blevet etableret, rettes fokus mod socialiseringsfasen, hvor lærings- og integrationsprocessen kan gå i gang.

Vi sørger for at holde fokus på relationsopbygning via udvikling og ressourcer hos unge, samt at stille relevante individuelt tilpassede krav svarende til deres udviklingsfase, så der sikres en passende balance mellem tryghed og udfordring for den enkelte unge.

Der er betydelig forskel på, hvad der kan forventes af udvikling for den enkelte unge, alt efter hvilken fase vedkommende befinder sig i. Så længe den unge befinder sig i etableringsfasen, må der ikke forventes nævneværdig faglig eller social udvikling. Det der skal arbejdes med i denne fase er, at give de unge og omgivelserne tid, så der skabes grundlag for, at der kan falde ro over den unge, der er stresset, forvirret og uden kendskab til samfundsstrukturer og forventninger.

Pædagogisk afsæt

  • En situationsbestemt individuel tilgang.
  • En faseopdelt støtte.
  • Udvikling af ressourcer, selvstændighed og relationsopbygning.
  • Observationer, vurderinger og analyser af den enkelte unges ressourcer og adfærd m.m.
  • En tilgang der matcher de unges selvforståelse og reelle alder.

Ved opstarten tager vi afsæt i, at de unge skal tilegne sig forudsætninger for at opnå deres normale drømme om uddannelse, arbejde, bolig og familie. Der arbejdes på, at den unge opnår færdigheder, der sætter vedkommende i stand til at bevæge sig fra den hidtidige ydre styring til overvejende at anvende en indre styring.

Støtten er baseret på en individuel tilgang med omsorg, dialog, vejledning og så vidt muligt en magtfri relation med afsæt i den unges hverdag. Hverdagssituationer bruges som læringsfora og relationsopbygning, der skabes en base, hvor den unge kan hente tryghed og støtte.

En af udfordringerne er, at den unge skal indpasses i en lovgivning, der er lavet for børn og unge, selvom de på nogle erfaringsområder er voksne, og på andre områder reagerer som børn og har forudsætninger som børn.

Vi samarbejder med den unges skole/fritidsaktivitet og netværk.

Visitation

Indskrivning i kontaktpersonforløb sker efter forudgående visitation, hvor der indgås aftale om støtteperiode og timetal. Center for Unge udarbejder hver 6. måned en statusbeskrivelse om indsatsen og den unges udvikling. Der tilbydes forskellige pakkeløsninger med kontaktpersonsstøtte med mulighed for tilkøbsydelser.

Derudover tilbydes:

Bofællesskab
For unge uledsagede mindreårige flygtninge.
Læs mere om Bofællesskab

Tilkøbsydelser:
Aktivt medborgerskab
Døgnberedskab
Sprogtræning
Fællesspisning