Mentorstøtte

Målgruppe

Målgruppen er flygtninge og indvandrere – såvel mænd som kvinder i alderen 18-40 år, der har behov for støtte til opnåelse eller fastholdelse af skolegang- arbejde- og beskæftigelsestilbud, herunder behov for hjælp til løsning af problemer uden for arbejdspladsen, skolen og/ eller beskæftigelsestilbuddet.

Det kan f.eks. være:

 • Personer med tilpasningsvanskeligheder, handicap og psykiske problemer.
 • Personer, der har behov for pædagogisk og faglig vejledning for at kunne indgå i skole eller arbejdssammenhænge.
 • Unge flygtninge der er boligplaceret kort tid efter det 18. år.
 • Flygtninge der er uden netværk, og som har behov for støtte omkring arbejde eller uddannelse.
 • Personer med behov for hjælp til bearbejdning og støtte i forhold til integrationsbarrierer, der relaterer sig til vedkommendes familie eller det kulturelle miljø vedkommende fungerer indenfor.

"Modelfoto"

Indhold og forløb

Der er tale om helhedsorienterede støtteforløb, som skræddersys ud fra den enkelte mentees individuelle behov.
Støtten, som også kan indgå i ressourceforløb kan bestå i:

 • Hjælp til at skabe struktur og rytme i hverdagen.
 • Hjælp til at organisere og planlægge.
 • Hjælp til at oparbejde et netværk.
 • Social færdighedstræning.
 • Vejledning i samfundsforhold, kultur, og kulturel brobygning.
 • Hjælp til kontakt og koordinering med offentlige instanser og lignende.
 • Hjælp til at gennemføre uddannelsesplan/beskæftigelsestilbud.
 • Faglig vejledning om mentee til uddannelsessteder og virksomheder.
 • Hjælp til etablering af en sund livsførsel.
 • Personlig støtte og opbakning.

Der arbejdes med individuelle samtaler og deltagerne kan efter aftale indgå i Center for Unges øvrige sociale og lærende aktiviteter.

Indsatsen koordineres løbende i et tæt samarbejde med sagsbehandleren i forhold til andre involverede, her tænkes primært på sundhedsområdet, uu-vejledning, skole eller arbejdssted m.fl.

Den vedtagne plan justeres løbende, på grundlag af tæt opfølgning fra mentor, i et nært samarbejde med mentee og sagsbehandleren.

Center for Unge udarbejder hver tredje måned et opfølgningsnotat om, hvad der er arbejdet med i den forløbne periode og hvilken udvikling der har været.

Mentorstøtten bevilges for minimum tre måneder ad gangen.

Takster / Betaling

Der betales et honorar på 510 kr. pr time. Timetallet aftales i hvert enkelt tilfælde. Der afregnes kvartalsvis bagud efter udløbet af hver bevillingsperiode. Mentorstøtten ydes som ekstern konsulentbistand af Center for Unges medarbejder, og ved behov kan der efter aftale med rekvirenten og mentee inddrages tolke eller andre særlige sagkyndige i opgaveløsningen. 

Visitation

Sagsbehandler kontakter Center for Unge med forhåndsforespørgsel om opgaven kan modtages. I forlængelse heraf afholdes visitationsmøde hos Center for Unge med deltagelse af mentee, sagsbehandler og kommende mentor.

På visitationsmødet orienteres om mentees baggrund og hidtidig forløb, formål med mentorstøtten, støttebehov, ligesom der aftales starttidspunkt, indhold, og timetal for mentorstøtten.