Mentorstøtte

Målgruppe

Målgruppen er flygtninge og indvandrere over 18 år – såvel mænd som kvinder, med behov for støtte til opnåelse eller fastholdelse af skolegang, arbejde og beskæftigelsestilbud. Der tilbydes også hjælp til løsning af sociale, personlige og psykiske problemer.

Det kan f.eks. være personer med:

 • handicap og psykiske problemer.
 • behov for pædagogisk og faglig vejledning.
 • behov for støtte i et behandlingsforløb.
 • manglende netværk.
 • behov for hjælp til bearbejdning og støtte i forhold til integrationsbarrierer der relaterer sig til familie eller kultur.
 • baggrund som uledsaget flygtning. 

"Modelfoto"

Indhold og forløb

Der er tale om helhedsorienterede støtteforløb, som skræddersys ud fra den enkelte mentees individuelle behov.

Støtten, som også kan indgå i ressourceforløb, kan f.eks. bestå af:

 • hjælp til at skabe struktur og rytme i hverdagen.
 • hjælp til afklaring af praktikmuligheder.
 • hjælp til at oparbejde et netværk.
 • social færdighedstræning.
 • vejledning i samfundsforhold, kultur og kulturel brobygning.
 • hjælp til kontakt og koordinering med offentlige instanser og lignende.
 • hjælp til at gennemføre uddannelsesplan eller beskæftigelsestilbud.
 • forberedelse til virksomhedspraktik eller sprogundervisning.
 • hjælp til sund livsførelse, igangsættelse af eller forberedelse til behandlingsforløb.
 • personlig støtte og opbakning.
 • afklarende samtaler i forbindelse med NADA-forløb.

Der arbejdes med individuelle samtaler. Indsatsen koordineres løbende i et tæt samarbejde med sagsbehandleren i forhold til andre involverede. Her tænkes primært på sundhedsområdet, UU-vejledning, skole eller arbejdssted m.fl.

Center For Unge udarbejder hver tredje måned et opfølgningsnotat om, hvad der er arbejdet med i den forløbne periode og hvilken udvikling der har været.

Mentorstøtten bevilges for minimum tre måneder ad gangen.

Takster / Betaling

Der betales et honorar på 510 kr. pr time. Timetallet aftales i hvert enkelt tilfælde. Der afregnes kvartalsvis bagud efter udløbet af hver bevillingsperiode. Mentorstøtten ydes som ekstern konsulentbistand af Center For Unges medarbejdere, og ved behov kan der efter aftale med rekvirenten og mentee inddrages tolke eller andre særlige sagkyndige i opgaveløsningen.

Visitation

Sagsbehandler kontakter Center For Unge med forhåndsforespørgsel om hvorvidt opgaven kan modtages. I forlængelse heraf afholdes visitationsmøde hos Center For Unge med deltagelse af mentee, sagsbehandler og kommende mentor.

På visitationsmødet orienteres om mentees baggrund og hidtidige forløb, formål med mentorstøtten, støttebehov, ligesom der aftales starttidspunkt, indhold og timetal for mentorstøtten.